ลำดับที่  344.   “มดง่ามมักมันหมู   ศัตถูมักใส่โต้ด   คนขี้โขดจั้งเสียของ   คนจ๋องหองบ่มีเปื้อน 

คนบ่โล่งบ่เลื่อนเปิ้นจังสลิด  คนทำผิดแป๋งหน้าโศกเศร้า   ขี้เหล้ามักจิ้นปล๋าอาหาร  แม่มานจั้ง

หุมส้ม   คนเฒ่าขี้จ่มลูกหลานจัง   คนขี้จิขี้จำ   บ่มีบริวารเปื้อนป๊อง คนมักนุ่งมักหย้อง  บ่มีเงิน  ต้านบ่เจิน  บ่ดีไปร่วมแหล่”

อ่าน  (-มด-ง่าม-มัก-มัน-หมู//สัด-ถู-มัก-ใส่-โต้ด//คน-ขี้-โขด-จั้ง-เสีย-ของ//คน-จ๋อง-หอง-บ่อ-มี-เปื้อน

คน-บ่อ-โล่ง-บ่อ-เลื่อน//เปิ้น-จัง-สะ-หลิด//คน-ทำ-ผิด-แป๋ง-หน้า-โสก-เส้า//ขี้-เหล้า-มัก-จิ้น-ป๋า-อา-หานแม่-มาน-จั้ง-หุม-ส้ม//คน-เถ้า-ขี้-จ่ม-ลูก-หลาน-จัง//คน-ขี้-จิ-ขี้-จำ-บ่อ-มี-บอ-ริ-วาน-เปื้อน-ป๊อง//

คน-มัก-นุ่ง-มัก-หย้อง//บ่อ-มี-เงิน//ต้าน-บ่อ-เจิน//บ่อ-ดี-ไป-ร่วม-แหล่-)

หมายถึง.....ลักษณะนิสัยใจคอของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป และทำให้เกิดความเสียหายหลายรูปแบบ     กำบ่าเก่าจึงว่า    “มดง่ามมักมันหมู    ศัตถูมักใส่โต๊ด   คนขี้โขดจั้งเสียของ   คนจ๋องหองบ่มีเปื่อน  คนบ่โล่งบ่เลื่อน   เปิ้นจังสลิด  คนทำผิดแป๋งหน้าโศกเศร้า   ขี้เหล้ามักจิ้นปล๋าอาหาร  แม่มานจั้งหุมส้ม       คนเฒ่าขี้จ่มลูกหลานจัง   คนขี้จิขี้จำ   บ่มีบริวารเปื้อนป๊อง   คนมักนุ่งมักหย้อง   บ่มีเงิน   ต้านบ่เจิน  บ่ดีไปร่วมแหล่”

การนำไปใช้    ควรปรับปรุงตัวเองถ้ามีลักษณะนิสัยที่ผู้อื่นไม่ชอบ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของสังคม

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง   “มดดำชอบมันหมู  ศัตรูมักให้โทษ  คนโกรธง่ายมักเสียของ   คนจองหองมักไม่มีเพื่อน  ชอบวางมาดเกินไปผู้คนไม่ชอบ   คนทำผิดมักทำหน้าเศร้า   คนดื่มเหล้าชอบอาหารกับแกล้ม   คนตั้งครรภ์ชอบทานของเปรี้ยว  คนแก่ขี้บ่นลูกหลานไม่ชอบ   คนดระหนี่ไม่มีบริวารเพื่อนฝูง   คนชอบแต่งตัวมักไม่มีเงิน  (นำไปซื้อเสื้อผ้าหมด) ถ้าไม่ได้รับเชิญไม่สมควรไปร่วม”

ลำดับที่  345.  “มีเงินคำไว้  บ่ใจ้สอย  เต๋มก๋องเต้าดอย   ไผบ่อวดอ้าง

อ่าน  (-มี-เงิน-คำ-ไว้///บ่อ-ใจ้-สอย///เต๋ม-ก๋อง-เต้า-ดอย///ไผ-บ่อ-อวด-อ้าง-)

หมายถึง.....คนตระหนี่จนเกินไป  ไม่ยอมใช้จ่ายเงินทองเพื่อตนเองและครอบครัว ผู้คนย่อมไม่สรรเสริญ      กำบ่าเก่าจึงว่า    “มีเงินคำไว้   บ่ใจ้สอย    เต๋มก๋องเต้าดอย  ไผบ่อวดอ้าง”    

การนำไปใช้      ความมัธยัสถ์ (ใช้จ่ายด้วยความประหยัด)  เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าตะหนี่(หวงไม่อยากให้ง่ายๆ)

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ขี้ไม่ให้หมากิน”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง “มากมีเงินทอง แต่ไม่ใช้สอย สูงเท่ายอดดอย  ใครไม่อิจฉา”

 

 

ลำดับที่  346.  “มีเงินซื้อจ๊าง   บ่มีสตางค์ซื้อขอ

อ่าน  (-มี-เงิน-ซื้อ-จ๊าง///บ่อ-มี-สะ-ตาง-ซื้อ-ขอ-)

หมายถึง.....จ่ายเงินลงทุนเรื่องใหญ่ๆมากมายแต่ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆกลับไม่ยอมเสีย

กำบ่าเก่าจึงว่า    “มีเงินซื้อจ๊าง   บ่มีสตางค์ซื้อขอ”  

การนำไปใช้       อย่าให้เรื่องเล็กทำให้งานใหญ่เสียหาย

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย///ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง   “มีเงินซื้อช้างไร้สตางค์ซื้อขอ(ขอคือตะขอเหล็กที่ใช้ควบคุมช้าง)”

ลำดับที่  347. “มีเงินหื้อเปิ้นกู้   มีกำฮู้อยู่ในใบลาน  เป๋นสถานตี้ว่างเปล่า”

อ่าน  (-มี-เงิน-หื้อ-เปิ้น-กู้///มี-กำ-ฮู้-อยู่-ใน-ใบ-ลาน///เป๋น-สะ-ถาน-ตี้-ว่าง-เปล่า-)

หมายถึง.....มีสิ่งมีคุณค่าแต่ไม่นำมาใช้ประโยชน์ 

กำบ่าเก่าจึงว่า    “มีเงินหื้อเปิ้นกู้    มีกำฮู้อยู่ในใบลาน    เป๋นสถานตี้ว่างเปล่า”  

การนำไปใช้       นำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัวให้มากที่สุด

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “มีเงินให้เขากู้    มีความรู้ในตำรา   ไม่อ่านศึกษาเป็นสิ่งไร้ค่า

ลำดับที่  348.  “มีดพร้าบ่หมั่นฝน    มันจ้างเป๋นขี้เมี้ยง

อ่าน  (-มีด-พร้า-บ่อ-หมั่น-ฝน///มัน-จ้าง-เป๋น-ขี้-เมี้ยง-)

หมายถึง….ผู้ไม่ศึกษาวิชาความรู้  ไม่ติดตามวิทยาการใหม่ๆสม่ำเสมอจะเป็นคนล้าสมัย

กำบ่าเก่าจึงว่า   “มีดพร้าบ่หมั่นฝน มันจ้างเป๋นขี้เมี้ยง”

การนำไปใช้     ควรติดตามศึกษาความรู้ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

ทุกวันๆถ้าไม่สนใจใฝ่รู้จะไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “มีดไม่ขยันลับ  สนิมจับเขรอะ” 

ลำดับที่  349. “มีดน้อยเคี่ยนต้นต๋าน” อ่าน  (-มีด-น้อย-เคี่ยน-ต้น-ต๋าน-)

หมายถึง…..มีความอดทนมุ่งมั่น มีความเพียรพยายามที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ    

กำบ่าเก่าจึงว่า    “มีดน้อยเคี่ยนต้นต๋าน”     

การนำไปใช้      ควรมีความเพียรพยายามในการทำงาน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง  “เข็นครกขึ้นเขา///ฝนทั่งให้เป็นเข็ม///หมายมั่นปั้นมือ

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ใช้มีดเล่มน้อยค่อยค่อยล้มต้นตาล”

 

ลำดับที่  350. “แม่ญิงยามเป๋นสาวเปิ้นดูฮ้าย    เป๋นแม่ฮ้างจ๊างม่ายเปิ้นดูแควน”

อ่าน  (-แม่-ยิง-ยาม-เป๋น-สาว-เปิ้น-ดู-ฮ้าย///เป๋น-แม่-ฮ้าง-จ๊าง-ม่าย-เปิ้น-ดู-แควน-)

หมายถึง....หญิงมักถูกมองในทางเสื่อมเสียมากกว่าชาย

กำบ่าเก่าจึงว่า    “แม่ญิงยามเป๋นสาวเปิ้นดูฮ้าย  เป๋นแม่ฮ้างจ๊างม่ายเปิ้นดูแควน” 

การนำไปใช้        หญิงสาวให้ระวังกริยามารยาท อย่าให้ใครนินทาได้

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “หญิงสาวมักถูกนินทา   หย่าร้างขึ้นมา   คนยิ่งดูแควน”

ลำดับที่  351. แม่ฮ้างสามผัว   งัวสามกาดอ่าน (-แม่-ฮ้าง-สาม-ผัว///งัว-สาม-กาด-)

หมายถึง.....หญิงที่ผ่านการหย่าถึงสามครั้งมักหาคู่ครองยาก 

กำบ่าเก่าจึงว่า        “แม่ฮ้างสามผัว   งัวสามกาด”     

การนำไปใช้       หญิงเมื่อแต่งงานต้องปรนนิบัติสามี อย่าให้มีเหตุต้องหย่าร้าง   ถ้าหย่าร้างส่วนมากคนมักคิดว่าเพราะผู้หญิงไม่ดี   สามีทนพฤติกรรมไม่ได้จึงต้องหย่า (ทำให้หญิงหาคู่ใหม่ยาก) สังคมจะเข้าข้างชาย

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง    “ชายสามโบสถ์  หญิงสามผัว”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ม่ายสามผัว(หาคู่ใหม่ยาก)  วัวสามตลาด (ไม่มีใครซื้อ)  จะขายยาก ”

ลำดับที่  352. “มีดจะเสียก็เสียเพราะต๋าไม้  คนดีจะเสียก็เสียเพราะเหล้า”

อ่าน   (-มีด-จะ-เสีย-ก่อ-เสีย-เพราะ-ต๋า-ไม้ ///คน-ดี-จะ-เสีย-ก่อ-เสีย-เพราะ-เหล้า-)

หมายถึง.....สิ่งเสพย์ติดทุกชนิด   ทำให้คนดีๆหมดอนาคต   

กำบ่าเก่าจึงว่า    “มีดจะเสียก็เสียเพราะต๋าไม้      คนดีจะเสียก็เสียเพราะเหล้า”   

การนำไปใช้       อย่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติด

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง    “สุรายาเสพย์ติด  เป็นภัยต่อชีวิต   เป็นพิษต่อสังคม”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ คมมีดเสียเพราะฟันตาไม้ (แข็ง/มีดบิ่น) คนดีเสียเพราะสุรายาเสพย์ติด”

ลำดับที่  353. “เม่าบินบนบ่หมป๊นปากอึ่ง”  อ่าน  (-เม่า-บิน-บน-บ่อ-หม-ป๊น-ปาก-อึ่ง-)

หมายถึง.....ของที่จะได้เป็นของเราอยู่แล้ว  ควรมีความอดทนใจเย็นรอเวลา 

กำบ่าเก่าจึงว่า     “เม่าบินบน บ่หมป๊นปากอึ่ง”   

การนำไปใช้       อดทนรอจังหวะที่จะสมหวังบางครั้งต้องใช้เวลา

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “แมลงเม่าที่บินวน  ยากรอดพ้นปากอื่งอ่าง  ”

 

 

 

ลำดับที่  354.แมลงงนกิ๋นย้อนเหลือบ  อ่าน (-แมง-งน-กิ๋น-ย้อน-เหลือบ-)

หมายถึงได้ประโยชน์จากความสามารถของผู้อื่น   

กำบ่าเก่าจึงว่า    “แมลงงนกิ๋นย้อนเหลือบ”       

การนำไปใช้      ถ้าอยากมีอนาคตที่ดีต้องพึ่งพาตนเอง  การพึ่งผู้อื่นสักวันโดนทิ้งจะลำบาก

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “แมลงวันได้กินเลือดจากแผลที่เหลือบเจาะไว้

ลำดับที่  355. “แมลงงนมักจิ๊นเน่า  แมลงเม่ามักหมไฟ”

อ่าน  (-แมง-งน-มัก-จิ๊น-เน่า///แมง-เม่า-มัก-หม-ไฟ-)

หมายถึง….. ผู้ที่มีมีใจชอบการพนัน  อบายมุข  ย่อมจะวนเวียนหวนกลับไปหาอีกจนได้

กำบ่าเก่าจึงว่า     “แมลงงนมักจิ๊นเน่า  แมลงเม่ามักหมไฟ”   

การนำไปใช้        อย่ายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ผีพนันเข้าสิง”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “แมลงวันชอบเนื้อเน่า  แมลงเม่าชอบไฟ”

ลำดับที่  356. “แมงบ้งบ่ต๋ายกลั้นใบไม้”  อ่าน  (-แมง-บ้ง-บ่อ-ต๋าย-กั้น-ใบ-ไม้-)

หมายถึง.....คนเราถ้ามีกำลังใจต่อสู้ชีวิต ย่อมไม่ตกอับล่มจม

กำบ่าเก่าจึงว่า     “แมงบ้งบ่ต๋ายกลั้นใบไม้” 

 การนำไปใช้       ถ้าขยันและดิ้นรนขวานขวาย ไม่เลือกงาน  หนักเอาเบาสู้  ในงานสุจริต ย่อมเลี้ยงตนเองได้

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไป   ชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจ”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ตัวบุ้งตัวหนอนยังไม่ตายเพราะอดใบไม้” 

ลำดับที่  357. “แมวกับหัวปล๋า  หมากับหนูปุ๊ก    ก็สุดเสี้ยงอั้นของลำ”

อ่าน  (-แมว-กับ-หัว-ป๋า///หมา-กับ-หนู-ปุ๊ก///ก่อ-สุด-เสี้ยง-อั้น-ของ-ลำ-)

หมายถึง....มีความเหมาะสมกัน ของคู่กัน เข้ากันได้ดี 

กำบ่าเก่าจึงว่า    “แมวกับหัวปล๋า หมากับหนูปุ๊ก    ก็สุดเสี้ยงอั้นของลำ” 

การนำไปใช้       ระวังสิ่งคู่กันที่จะก่ออันตรายต่อผู้อื่น

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “คู่สร้างคู่สม///กิ่งทองใบหยก”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “แมวกับหัวปลา  หมากับหนูพุก  ช่างเหมาะสมกันจริง

 

 

 

 

ลำดับที่  358. “เมื่อคืนเป๋นนกจัน   เมื่อวันเป๋นนกเก๊า”

อ่าน  (-เมื่อ-คืน-เป๋น-นก-จัน///เมื่อ-วัน-เป๋น-นก-เก๊า-)

หมายถึง…..คนชอบเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน ทำให้เสียงานตอนกลางวัน (เพราะง่วงนอน)

กำบ่าเก่าจึงว่า      “เมื่อคืนเป๋นนกจัน    เมื่อวันเป๋นนกเก๊า”  

การนำไปใช้         อย่าเที่ยวกลางคืนจนเป็นผลเสียต่องานกลางวัน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “กลางคืนออกล่าเหมือนนกจัน  กลางวันนอนเหมือนนกฮูก”

ลำดับที่  359. “มีแล้วขะใจ๋ฝาก   หาบแล้วขะใจ๋ปล๋ง   หลงแล้วหื้อขะใจ๋แก้   ต๋นเป๋นตี้เปิ้งของต๋น”

อ่าน  (-มี-แล้ว-ขะ-ใจ๋-ฝาก//หาบ-แล้ว-ขะ-ใจ๋-ป๋ง//หลง-แล้ว-หื้อ-ขะ-ใจ๋-แก้// ต๋น-เป๋น-ตี้-เปิ้ง-ของ-ต๋น-)

หมายถึง.....รู้ตัวว่าหลงสิ่งเสพย์ติด หมกมุ่นในอบายมุข  ให้รีบแก้ไขทันทีอย่ารีรอ  ตนเป็นที่พึ่งของตน

กำบ่าเก่าจึงว่า       “มีแล้วขะใจ๋ฝาก   หาบแล้วขะใจ๋ปล๋ง  หลงแล้วหื้อขะใจ๋แก้   ต๋นเป๋นตี้เปิ้งของต๋น”

การนำไปใช้         อย่าหลงใหลในสิ่งที่จะทำลายอนาคตตนเอง  ให้ตั้งใจเรียน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “หลงทางเสียเวลา  หลงติดยาเสียอนาคต”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “มีแล้วให้ฝาก  หาบหนักให้วาง  หลงเข้าทางอบายมุขรีบแก้ไข”

ลำดับที่  360. “แมวขึ้นค่วน  บ่ม่วนใจ๋หนู”   อ่าน  (-แมว-ขึ้น-ค่วน///บ่อ-ม่วน-ใจ๋-หนู-)

หมายถึง.....ถูกอกถูกใจฝ่ายหนึ่ง   อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกทุกข์ทรมานในเรื่องเดียวกันนี้ก็ได้ เช่นเรื่องที่ผู้ใหญ่ตักเตือนห้ามปรามๆไว้  เด็กๆอาจไม่กล้า  หรือแสดงออกอย่างไม่เต็มที่

กำบ่าเก่าจึงว่า       “แมวขึ้นค่วน  บ่ม่วนใจ๋หนู” 

การนำไปใช้          อย่าเอาแต่ใจตัวเอง  ควรปรึกษาหารือ  หาข้อสรุปโดยใช้เหตุผลที่ดีที่สุดในการตัดสิน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “แม้วขึ้นเพดาน   หนูลนลานผวา”

ลำดับที่  361. แมวบ่ลี้บ่ได้กิ๋นหนู อ่าน  (-แมว-บ่อ-ลี้-บ่อ-ได้-กิ๋น-หนู-)

หมายถึง.....ถ้าขาดความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในอาชีพก็หาเลี้ยงตนเองไม่ได้

กำบ่าเก่าจึงว่า    “แมวบ่ลี้       บ่ได้กิ๋นหนู”  

การนำไปใช้      ต้องศึกษาความรู้ให้ช่ำชองในงานอาชีพ

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง แมวที่ไม่ซ่อนตัว  คงไม่ได้กินหนู

 

 

 

 

ลำดับที่  362. เมื่อยามหนุ่มขะใจ๋เซาะเข้า   เมื่อยามเฒ่าจะได้นอนกล่อม

อ่าน  (-เมื่อ-ยาม-หนุ่ม-ขะ-ใจ๋-เซาะ-เข้า///เมื่อ-ยาม-เถ้า-จะ-ได้-นอน-กล่อม-)

หมายถึง….ในวัยหนุ่มสาวมีกำลังแข็งแรงควรขยันทำงานเก็บออมเงินไว้ วัยชราจะสบาย

กำบ่าเก่าจึงว่า    “เมื่อยามหนุ่มขะใจ๋เซาะเข้า   เมื่อยามเฒ่าจะได้นอนกล่อม”    

การนำไปใช้       หาเงินทองไว้ตอนหนุ่มสาว

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ลำบากตอนหนุ่ม    ดีกว่ากลุ้มตอนแก่”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “วัยหนุ่มสาวให้รีบหา    เข้าวัยชราจะสุขสบาย”

ลำดับที่  363. “แมวบ่หื้อหน้า   หมาบ่ยี่เขี้ยว” 

อ่าน (-แมว-บ่อ-หื้อ-หน้า///หมา-บ่อ-ยี่-เขี้ยว-)

หมายถึง....ถ้าหญิงสาวไม่ยั่วยวนเล่นหูเล่นตาให้ท่าฉันท์ชู้สาวกับผู้ชายก่อน ผู้ชายคงไม่กล้ามายุ่งด้วย   

กำบ่าเก่าจึงว่า     “แมวบ่หื้อหน้า   หมาบ่ยี่เขี้ยว”  

การนำไปใช้        ควรรักนวลสงวนตัว

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “เล่นหูเล่นตา///ทอดสะพาน”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง     “แมวไม่ให้ท่า  หมาไม่แยกเขี้ยว

ลำดับที่  364. “มักเล่นเสียกำยำ  มักกำเสียของ ”  

อ่าน (-มัก-เล่น-เสีย-กำ-ยำ///มัก-กำ-เสีย-ของ-)

หมายถึง.....ผู้ใหญ่ที่วางตัวไม่เหมาะสมจะขาดความยำเกรงจากผู้อื่น และคนที่ชอบนินทา  ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น  จะได้รับความเดือดร้อน   ถ้าเขาฟ้องร้องต้องเสียค่าปรับไหม

กำบ่าเก่าจึงว่า     “มักเล่นเสียกำยำ  มักกำเสียของ  ”

การนำไปใช้        ระวังการใช้คำพูด  และควรวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะ

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง     “เล่นกับหมาหมาเลียปาก   เล่นกับสากสากต่อยหัว”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “ชอบล้อเล่นเสียความยำเกรง   ชอบนินทาเสียเงินทองข้าวของ”

ลำดับที่  365. เมื่อเจ๊าบ่ดีย่างเฮือนแฮง    เมื่อแลงบ่ดีย่างเฮือนดัง

อ่าน  (-เมื่อ-เจ๊า-บ่อ-ดี-ย่าง-เฮือน-แฮง///เมื่อ-แลง-บ่อ-ดี-ย่าง-เฮือน-ดัง-)

หมายถึง….รักษากริยามารยาททางกาย  วาจา  ใจ  ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่บ้านตนเองหรือผู้อื่น

กำบ่าเก่าจึงว่า       “เมื่อเจ๊าบ่ดีย่างเฮือนแฮง    เมื่อแลงบ่ดีย่างเฮือนดัง”  

การนำไปใช้         ระวังกริยามารยาททุกสถานที่

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “มีสมบัติผู้ดี”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “เดินเบาๆทั้งเช้าทั้งเย็น

ลำดับที่  366. “มัดเต่าหื้อมัดแขน  มัดแลนหื้อมัดศอกแป้  มัดแย้หื้อมัดกล๋าง”

อ่าน  (-มัด-เต่า-หื้อ-มัด-แขน///มัด-แลน-หื้อ-มัด-สอก-แป้///มัด-แย้-หื้อ-มัด-ก๋าง-)

หมายถึง.....การกระทำตามวิธีการที่ถูกต้องทำให้เกิดผลดี   ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหา             

กำบ่าเก่าจึงว่า “มัดเต่าหื้อมัดแขน  มัดแลนหื้อมัดศอกแป้  มัดแย้หื้อมัดกล๋าง” 

การนำไปใช้  ควรทำตามวิธีการที่ถูกต้อง

เทียบสำนวน สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง  “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง     “มัดเต่ามัดรวบขา  ตะกวดมัดไพล่หลัง  มัดแย้มัดกลางลำตัว ”

ลำดับที่  367. “ไม้ก๊ดเอาไว้แป๋งขอ  เหล็กงอเอาไว้แป๋งเคียว   คนก๊ดอย่างเดียวใจ้ก๋ารบ่ได้”

อ่าน  (-ไม้-ก๊ด-เอา-ไว้-แป๋ง-ขอ///เหล็ก-งอ-เอา-ไว้-แป๋ง-เกียว///คน-ก๊ด-หย่าง-เดียว-ใจ้-ก๋าน-บ่อ-ได้-)

หมายถึง....คนทุจริตคิดไม่ซื่อต่อผู้อื่นอยู่เสมอ คือคนที่หาประโยชน์ในตัวไม่ได้เลย          

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ไม้ก๊ดเอาไว้แป๋งขอ เหล็กงอเอาไว้แป๋งเคียว คนก๊ดอย่างเดียวใจ้ก๋ารบ่ได้”  

การนำไปใช้         ระวังคนทุจริตคิดไม่ซื่อ  นอกจากประโยชน์ในตัวไม่มีแล้ว  ยังจะให้โทษกับผู้อื่นได้อีก

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “คดในข้องอในกระดูก”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ไม้คดทำขอ  เหล็กงอทำเคียว คนคดอย่างเดียว ทำประโยชน์ไม่ได้

ลำดับที่  369. ไม้โก่นก๊างก็เปื่อคมเสียม  ขุดเลาะเลียมฮากงูนฮากแก้ว

อ่าน  (-ไม้-โก่น-ก๊าง-ก่อ-เปื่อ-คม-เสียม///ขุด-เลาะ-เลียม-ฮาก-งูน-ฮาก-แก้ว-)

หมายถึง.....การมีความเพียรพยายาม   มีความอดทนไม่ย่อท้อทำให้คนประสบความสำเร็จ

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ไม้โก่นก๊างก็เปื่อคมเสียม  ขุดเลาะเลียมฮากงูนฮากแก้ว”  

การนำไปใช้         มีความเพียรพยายามในการทำงาน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง     “ไม้ใหญ่โค่นล้ม   เพราะคมเสียมเจาะ   เซาะเล็มรากแก้ว”

ลำดับที่  370. “ไม้ต่างปล้องปี้น้องต่างใจ๋” 

อ่าน  (-ไม้-ต่าง-ป้อง-ปี้-น้อง-ต่าง-ใจ๋-)

หมายถึง…. คนเราย่อมมีความนึกคิด   มีจิตใจที่แตกต่างกัน  แม้เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน   

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ไม้ต่างปล้อง    ปี้น้องต่างใจ๋”    

การนำไปใช้        เข้าใจในความแตกต่างทางความคิดของบุคคล  อย่าโต้เถียงไปเสียทุกเรื่อง

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ต่างจิตต่างใจ”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    ลำไผ่มีหลายปล้อง  พี่น้องต่างจิตใจ

 

 

ลำดับที่  371.  “ไม้ต้าวล้มนอนหงาย  บ่ดีกล๋ายข้ามเหยียบ” 

อ่าน  (-ไม้-ต้าว-ล้ม-นอน-หงาย///บ่อ-ดี-ก๋าย-ข้าม-เหยียบ-)

หมายถึง.....อย่าซ้ำเติมผู้ประสบเคราะห์กรรม 

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ไม้ต้าวล้มนอนหงาย  บ่ดีกล๋ายข้ามเหยียบ”

การนำไปใช้       เห็นออกเห็นใจผู้ได้รับเคราะห์กรรม

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “คนล้มอย่าข้าม”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “ไม้โค่นอย่าข้าม”

ลำดับที่  372. “ไม้ตึงก๋อเลือกได้ดีนึ่งปล้อง  ลูกตึงต๊องเลือกดีได้นึ่งคน”

อ่าน  (-ไม้-ตึง-ก๋อ-เลือก-ได้-ดี-นึ่ง-ป้อง///ลูก-ตึง-ต๊อง-เลือก-ดีไ-ด้-นึ่ง-คน-)

หมายถึง..... มีลูกหลายคน มีเพียงคนเดียวที่รักพ่อรักแม่  เชื่อฟังคำสั่งสอน และคอยดูแลปรนนิบัติ               

กำบ่าเก่าจึงว่า    “ไม้ตึงก๋อเลือกได้ดีนึ่งปล้อง ลูกตึงต๊องเลือกดีได้นึ่งคน” 

การนำไปใช้       มีความกตัญญู ต่อบิดามารดา  ผู้มีพระคุณ

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง   “ไผ่ทั้งกอเลือกได้หนึ่งปล้อง  ทั้งหมดพี่น้องเลือกได้คนเดียว  ”

ลำดับที่  373. “ไม้ถ่อสั้น  ไผบ่ล่ำเอาไปหยั่งวัง” 

อ่าน  (-ไม้-ถ่อ-สั้น///ไผ-บ่อ-ล่ำ-เอา-ไป-หยั่ง-วัง-)

หมายถึง.....มีความรู้น้อยอย่าอวดรู้กับผู้มีปัญญา หรือทำสิ่งเกินความสามารถตนเอง

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ไม้ถ่อสั้น  ไผบ่ล่ำเอาไปหยั่งวัง”   

การนำไปใช้        รู้จักประมาณตัวเอง อย่าอวดรู้

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ไม้ถ่อสั้นอย่านำไปหยั่งความลึกของวังน้ำ”

ลำดับที่  374.ไม้บ่เนิ้งเผิ้งไหนจักต๋อม  หมาบ่งอมแมวบ่ยี่เขี้ยว

อ่าน (-ไม้-บ่อ-เนิ้ง-เผิ้ง-ไหน-จัก-ต๋อม///หมา-บ่อ-งอม-แมว-บ่อ-ยี่-เขี้ยว-)

หมายถึง.....ถ้าหญิงสาวไม่ยั่วยวนเล่นหูเล่นตาให้ท่าฉันท์ชู้สาวกับผู้ชายก่อน ผู้ชายคงไม่กล้ามายุ่งด้วย  

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ไม้บ่เนิ้ง เผิ้งไหนจักต๋อม  หมาบ่งอม  แมวบ่ยี่เขี้ยว” 

การนำไปใช้       เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “เล่นหูเล่นตา///ทอดสะพาน”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “ไม้ไม่โน้มโค้ง  ผึ้งไม่ทำรัง  ชายต้องระวัง   ถ้าหญิงไม่เล่นด้วย ”

 

 

ลำดับที่  375. “ไม้ไผ่ต๋านักจ้องใจ้แป๋งเกิ๋น  คนบ่มีเงินจ้องใจ้ฮับจ้าง”

อ่าน  (-ไม้-ไผ่-ต๋า-นัก-จ้อง-ใจ้-แป๋ง-เกิ๋น////คน-บ่อ-มี-เงิน-จ้อง-ใจ้-ฮับ-จ้าง-)

หมายถึง....ช่องทางทำกินหาเงินมาเลี้ยงชีพของคนยากจน   คือใช้แรงกายรับจ้างทำงานแลกเงิน

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ไม้ไผ่ต๋านักจ้องใจ้แป๋งเกิ๋น     คนบ่มีเงินจ๊องใจ๊ฮับจ้าง”  

การนำไปใช้        ให้ตั้งใจเล่าเรียน  เพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแทนขายแรง

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ใช้แรงแลกเงิน”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “ไม้ไผ่ตาถี่ใช้ทำบันได ใครไม่มีเงินมีช่องทางคือการรับจ้าง

ลำดับที่  376. “ไม้ปล๋ายกุด   บ่ดีเอาแป๋งตอก  แม่ญิงหน้าลอก    บ่ดีเอาเป๋นเมีย”

อ่าน  (-ไม้-ป๋าย-กุด///บ่อ-ดี-เอา-แป๋ง-ตอก/// แม่-ยิง-หน้า-ลอก///บ่อ-ดี-เอา-เป๋น-เมีย-)

หมายถึง.....ผู้หญิงหน้าด้านไม่ควรสู่ขอมาเป็นภรรยา

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ไม้ปล๋ายกุดบ่ดีเอาแป๋งตอก    แม่ญิงหน้าลอกบ่ดีเอาเป๋นเมีย”  

การนำไปใช้        จะไปสู่ขอใครมาเป็นภรรยา  ต้องสืบประวัติให้รู้แน่ก่อน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ดูช้างดูหาง  ดูนางดูแม่  ”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ไม้ที่กุดด้วนอย่านำมาทำตอก (ได้ตอกแข็งหักง่าย) ผู้หญิงหน้าไม่อาย     (มีกริยามารยาทไม่เหมาะสม)ไม่ควรสู่ขอมาเป็นภรรยา”

ลำดับที่  377. “ไม้เล่มเดียว   บ่เป๋นก๋อ   ป๋อเล่มเดียว  บ่เป๋นเหล่า”

อ่าน  (-ไม้-เล่ม-เดียว-บ่อ-เป๋น-ก๋อ///ป๋อ-เล่ม-เดียว-บ่อ-เป๋น-เหล่า-)

หมายถึง...คนเราอยู่ในสังคมต้องมีญาติสนิทมิตรสหาย จะอาศัยตามลำพังไม่พึ่งพาใครไม่ได้

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ไม้เล่มเดียวบ่เป๋นก๋อ   ป๋อเล่มเดียวบ่เป๋นเหล่า”  

การนำไปใช้       ให้ความช่วยเหลือสังคม

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ไม้ต้นเดียวไม่เรียกกอ  ปอต้นเดียวไม่เรียกป่า

ลำดับที่  378. ไม้หนุ่มมัดไม้แก่ขายกิ๋น อ่าน  (-ไม้-หนุ่ม-มัด-ไม้-แก่-ขาย-กิ๋น-)

หมายถึง.....คนแก่ที่ทำตัวไม่น่านับถือ จนลูกหลานต้องเตือน  

กำบ่าเก่าจึงว่า    “ไม้หนุ่มมัดไม้แก่ขายกิ๋น”

การนำไปใช้      ถ้าอายุมากขึ้น  ควรทำตัวให้เป็นที่เคารพ น่าศรัทธา อย่าให้ลูกหลานต้องว่ากล่าวตักเตือน      

 (ไม้อายุน้อยมักนำมาจักเป็นเส้นตอกใช้มัดสิ่งต่างๆรวมทั้งใช้มัดลำต้นไม้แก่ขาย(ไม้แก่ไม่นิยมทำเส้นตอก//เพราะได้ตอกแข็งหักง่าย   ไม้แก่มักจำหน่ายทั้งลำเพื่อใช้งานด้านทำพวกโครงสร้างกระท่อมไม้ไผ่ )

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ถอนหงอก”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ไม้อ่อนมัดไม้แก่ขายกิน”

ลำดับที่  379. “ไม้สอดต๋าก๋วย”  อ่าน  (-ไม้-สอด-ต๋า-ก๋วย-)

หมายถึง.....คนมีความผิด  เมื่อโดนเขาตำหนิ ก็เป็นไปตามคำเขาว่า หาข้อแก้ตัวไม่ได้

กำบ่าเก่าจึงว่า  “ไม้สอดต๋าก๋วย”   

การนำไปใช้   ควรทำความดีอย่างสม่ำเสมอ จะได้ไม่โดนตำหนิ

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “พูดไม่ออก”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง   “ไม้สอดตาตะกร้า”(สอดเข้าด้านใดก็ทะลุ)

ลำดับที่  380. “ไม้สูงกว่าไม้  หักเปื่อลมฝน คนสูงกว่าคน  ก๊านภัยต๋นหั้น”

อ่าน  (-ไม้-สูง-กว่า-ไม้-หัก-เปื่อ-ลม-ฝน///คน-สูง-กว่า-คน-ก๊าน-ไพ-ต๋น-หั้น-)

หมายถึง.....อย่าทำตัวเด่นดังจนเกินไปจะเป็นภัยกับตัวเอง 

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ไม้สูงกว่าไม้  หักเปื่อลมฝน คนสูงกว่าคน   ก๊านภัยต๋นหั้น”  

การนำไปใช้       ให้ระวังตนอย่าทำตัวเด่นดังในหมู่คณะ 

เทียบสำนวน สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง “แพ้ภัยตนเอง”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง   “ไม้สูงกว่าพุ่ม  หักยามพายุใหญ่  เด่นดังเกินไป  แพ้ภัยตนเอง

ลำดับที่  381. “ไม้แส้หน้อยเฆี่ยนเจ็บ”  อ่าน  (-ไม้-แส้-หน้อย-เขี้ยน-เจ็บ-)

หมายถึง….คำพูดสั้นๆที่กินใจหรือการกระทำที่มีความหมายแฝงอยู่    ทำให้ต้องคิด   

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ไม้แส้หน้อย  เฆี่ยนเจ็บ” 

การนำไปใช้       เมื่อได้ฟังคำพูดกินใจ  ควรพิจารณาว่าเป็นจริงดังที่เขาว่าหรือไม่  จะปรับปรุงตนเองอย่างไร

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “ไม้เรียวอันเล็กๆแต่เฆี่ยนเจ็บ”

ลำดับที่  382. “ไม้อ่อนก้อม   เปื่อคมมีดเหลา  คนเฮาหูเบา   เพราะกำกึ๊ดตื้น” 

อ่าน  (-ไม้-อ่อน-ก้อม///เปื่อ-คม-มีด-เหลา///คน-เฮา-หู-เบา///เพราะ-กำ-กึ๊ด-ตื้น)

หมายถึง....อย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไป ควรนำเรื่องที่ได้รับฟังมาคิดพิจารณาก่อน

กำบ่าเก่าจึงว่า    “ไม้อ่อนก้อมเปื่อคมมีดเหลา คนหูเบาเพราะกำกึ๊ดตื้น”    

การนำไปใช้       อย่าเชื่ออะไรง่าย  ควรคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อน

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ฟังหูไว้หู///หูเบา”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง    “ไม้อ่อนเพราะคมมีดเหลา  คนหูเบาเพราะไม่นำไปคิด”

 

 

 

 

ลำดับที่  383. “ไม้อ่อนบ่ห่อนหัก   คนหล็วกฮู้อ่อนน้อม”

อ่าน  (-ไม้-อ่อน-บ่อ-ห่อน-หัก///คน-หล็วก-ฮู้-อ่อน-น้อม-)

หมายถึง.....เป็นเรื่องธรรมดาที่คนฉลาดมักนอบน้อมถ่อมตน 

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ไม้อ่อนบ่ห่อนหัก คนหล็วกฮู้อ่อนน้อม”    

การนำไปใช้       ผู้นอบน้อมถ่อมตนมักจะได้รับความเมตตา  ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนทั่วไป

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  ไม้อ่อนลู่ลมไม่หัก  คนฉลาดมักอ่อนน้อม

ลำดับที่  384. ไม้ฮากบ่เลิ๊ก   กิ่งก้านยาวเกิ๋น  ตั้งอยู่บ่เมิน   ลมจ้างปั๊ดเสิ้ง

อ่าน  (-ไม้-ฮาก-บ่อ-เลิ๊ก///กิ่ง-ก้าน-ยาว-เกิ๋น///ตั้ง-หยู่-บ่อ-เมิน///ลม-จ้าง-ปั๊ด-เสิ้ง-)

หมายถึง.....การทำสิ่งใดควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริง  เพื่อแก้ปัญหาในอนาคต

กำบ่าเก่าจึงว่า “ไม้ฮากบ่เลิ๊ก  กิ่งก้านยาวเกิ๋น  ตั้งอยู่บ่เมิน  ลมจ้างปั๊ดเสิ้ง ”

การนำไปใช้      ควรศึกษาความรู้พื้นฐานไว้ให้รู้จริง  ในอนาคตมีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ต้นไม้รากไม่ลึก (ฐานไม่ดี) กิ่งยาวไกล   โดนพายุใหญ่พัดเอียงกระเท่เร่”