1.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

2.โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

3.โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

4.โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

5.โรงเรียนบ้านวังบง

6.โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

7.โรงเรียนบ้านบุญยืน

8.โรงเรียนบ้านสันติสุข

9.โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน

10.โรงเรียนบ้านดอนเงิน

11.โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง

12.โรงเรียนบ้านนาอ้อม

13.โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

14.โรงเรียนบ้านหลวง

15.โรงเรียนบ้านหมุ้น

16.โรงเรียนบ้านสบขาม

17.โรงเรียนบ้านควรดง

18.โรงเรียนบ้านดอนชัยป่าแขม

19.โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

20.โรงเรียนบ้านผาตั้ง

21.โรงเรียนบ้านเลี้ยว

22.โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว

23.โรงเรียนบ้านหนุน

24.โรงเรียนบ้านน้ำปุก

25.โรงเรียนบ้านแบ่ง

26.โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ

27.โรงเรียนบ้านม่วง

28.โรงเรียนบ้านปัว

29.โรงเรียนบ้านหนองบัว

30.โรงเรียนบ้านบุญเรือง

31.โรงเรียนบ้านปางผักหม

32.โรงเรียนบ้านแฮะ

33.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

34.โรงเรียนบ้านสีพรม

35.โรงเรียนบ้านทุ่งแต

36.โรงเรียนราชานุเคราะห์

37.โรงเรียนบ้านป่าคา

38.โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย

39.โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกานุสรณ์)

40.โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา

41.โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

42.โรงเรียนอนุบาลปง

43.โรงเรียนบ้านแม่ทาย

44.โรงเรียนบ้านดู่

45.โรงเรียนบ้านขุนกำลัง

46.โรงเรียนนาปรังวิทยา