1.โรงเรียนภูซางวิทยาคม

2.โรงเรียนม่วงชุมวิทยา

3.โรงเรียนบ้านดอนมูล(ปิด)

4.โรงเรียนบ้านสะแล่ง

5.โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

7.6.โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย(ปิด)

8.โรงเรียนบ้านดอนไชย(ปิด)

9.โรงเรียนบ้านก๊อน้อย

10.โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย

11.โรงเรียนบ้านก๊อหลวง

12.โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม(ปิด)

13.โรงเรียนบ้านสา

14.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

15.โรงเรียนบ้านป่าสัก

16.โรงเรียนบ้านสถาน

17.โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว

18.โรงเรียนบ้านแก

19.โรงเรียนบ้านสบบง

20.โรงเรียนบ้านปง

21.โรงเรียนบ้านฮวก

22.โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

23.โรงเรียนบ้านปงใหม่