1.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

2.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

3.โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)

4.โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

5.โรงเรียนบ้านแม่อิง

6.โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว

7.โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

8.โรงเรียนบ้านกว๊านเหนือ

9.โรงเรียนบ้านร่องปอ

10.โรงเรียนบ้านร้อง

11.โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

12.โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

13.โรงเรียนบ้านม่วงคำ

14.โรงเรียนบ้านกาดถี

15.โรงเรียนบ้านสันต้นแหน

16.โรงเรียนบ้านหนองลาว

17.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว