สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สำนักงานอยู้อำเภอจุน)

1.โรงเรียนจุนวิทยาคม

2.โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

3.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24

4.โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา

5.โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

6.โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

7.โรงเรียนบ้านพวงพยอม

8.โรงเรียนบ้านศรีจอมแจ้ง(ปิด)

9.โรงเรียนบ้านสักลอ

10.โรงเรียนบ้านสักทุ่ง

11.โรงเรียนบ้านน้ำจุน

12.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

13.โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว

14.โรงเรียนบ้านปงสนุก

15.โรงเรียนบ้านยางขาม

16.โรงเรียนบ้านหัวขัว(ปิด)

17.โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

18.โรงเรียนบ้านสร้อยศรี

19.โรงเรียนบ้านดอนมูล

20.โรงเรียนบ้านจุน

21.โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง

22.โรงเรียนบ้านร่องแมด

23.โรงเรียนบ้านสันหลวง

24.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

25.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว

26.โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย

27.โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

28.โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง

29.โรงเรียนบ้านร่องย้าง

30.โรงเรียนบ้านเวียงลอ

31.โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม