สุขภาพ

1.https://www.asthma.or.th/main.php

โรคหืด

2.http://www.dms.go.th/

กรมการแพทย์

3.http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)

4.http://www.nci.go.th/

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

5.http://www.thaiheart.org/

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

6.https://thasl.org/

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

7.https://www.dmh.go.th/main.asp

กรมสุขภาพจิต

8.https://www.waithong.com/

โฮมเพจเพื่อสุขภาพสำหรับ สตรีและบุรุษวัยทอง