https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C

 

1.จังหวัดสระแก้ว

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

3.เทศบาลเมืองสระแก้ว

SA KAEO  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว    

Mueang Sa Kaeo  District

2

อำเภอเขาฉกรรจ์    

Khao Chakan  District

3

อำเภออรัญประเทศ    

Aranyaprathet  District

4

อำเภอคลองหาด       

Khlong Hat  District

5

อำเภอตาพระยา        

Ta Phraya  District

6

อำเภอโคกสูง    

Khok Sung  District

7

อำเภอวังน้ำเย็น         

Wang Nam Yen  District

8

อำเภอวังสมบูรณ์        

Wang Sombun  District

9

อำเภอวัฒนานคร             

Watthana Nakhon  District