1.จังหวัดราชบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

3.เทศบาลเมืองราชบุรี

RATCHABURI Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี   

Mueang Ratchaburi District

2

อำเภอโพธาราม  

 Photharam  District

3

อำเภอดำเนินสะดวก

 Damnoen Saduak District

4

อำเภอปากท่อ

 Pak Tho  District

5

อำเภอจอมบึง     

 Chom Bueng  District

6

อำเภอบางแพ   

 Bang Phae District

7

อำเภอวัดเพลง

 Wat Phleng  District

8

อำเภอสวนผึ้ง

Suan Phueng  District

 
9 อำเภอบ้านโป่ง  Ban Pong    District
10 อำเภอบ้านคา  Ban Kha  District