1.จังหวัดเชียงราย

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

3.เทศบาลนครเชียงราย

CHIANGRAI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย

Mueang Chiang Rai  District

2

อำเภอเวียงชัย

Wiang Chai  District

3

อำเภอเชียงของ

Chiang Khong  District

4

อำเภอเทิง

Thoeng  District

5

อำเภอพาน

Phan  District

6

อำเภอป่าแดด

Pa Daet  District

7

อำเภอแม่จัน

Mae Chan  District

8

อำเภอเชียงแสน

Chiang Saen  District

9

อำเภอแม่สาย

Mae Sai  District

10

อำเภอแม่สรวย

Mae Suai  District

11

อำเภอเวียงป่าเป้า

Wiang Pa Pao  District

12

อำเภอพญาเม็งราย

Phaya Mengrai  District

13

อำเภอเวียงแก่น

Wiang Kaen  District

14

อำเภอขุนตาล

Khun Tan  District

15

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

Mae Fa Luang  District

16

อำเภอแม่ลาว

Mae Lao  District

17

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

Wiang Chiang Rung  District

18

อำเภอดอยหลวง

Doi Luang  District