1.จังหวัดยโสธร 

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

3.เทศบาลเมืองยโสธร

  

YASOTHON  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

อำเภอเมืองยโสธร       

Mueang Yasothon  District

2

อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

Kham Khuean Kaeo  District

3

อำเภอค้อวัง       

Kho Wang  District

4

อำเภอกุดชุม      

Kut Chum  District

5

อำเภอเลิงนกทา  

Loeng Nok Tha  District

6

อำเภอไทยเจริญ 

Thai Charoen  District

7

อำเภอมหาชนะชัย

Maha Chana Chai  District

8

อำเภอป่าติ้ว              

Pa Tio  District