1.จังหวัดกำแพงเพชร

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

3.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 KAMOHAENG  PHET   Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  

Mueang Kamphaeng PhetDistrict

2

อำเภอโกสัมพีนนคร

Kosamphi Nakhon  District

3

อำเภอขาณุวรลักษบุรี 

Khanu Woralaksaburi  District

4

อำเภอบึงสามัคคี

Bueng Samakkhi  District

5

อำเภอคลองขลุง  

Khlong Khlung District

6

อำเภอปางศิลาทอง  

Pang Sila Thong  District

7

อำเภอทรายทองวัฒนา

Sai Thong Watthan  District

8

อำเภอคลองลาน 

Khlong Lan  District

9

อำเภอลานกระบือ     

Lan Krabue  District

10

อำเภอพรานกระต่าย 

Phran Kratai  District

11

อำเภอไทรงาม     

Sai Ngam  District