1.จังหวัดชัยนาท

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

3.เทศบาลเมืองชัยนาท

 CHAI   NAT   Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

อำเภอเมืองชัยนาท

Mueang Chai Nat  District

2

อำเภอหันคา

Hankha  District

3

อำเภอเนินขาม             

Noen Kham  District

4

อำเภอมโนรมย์

Manorom  District

5

อำเภอสรรคบุรี            

Sankhaburi  District

6

อำเภอสรรพยา

Sapphaya  District

7

อำเภอวัดสิงห์              

Wat Sing  District

8

อำเภอหนองมะโมง      

Nong Mamong  District